Reglament Intern

EXTRACTE DEL REGLAMENT

– Els preus establerts són per jornada d’acord al nombre de nits (pernoctacions). La jornada de càmping acaba a les 12 hores (migdia). L’estada mínima és d’una jornada i les sortides posteriors  a les 12h suposaran una jornada més.

– La connexió elèctrica s’ha de sol·licitar en el moment de la inscripció. L’usuari disposarà obligatoriament de cable manega antihumitat i endoll amb presa de terra. La connexió només podrà efectuar-la el personal encarregat. El consum no podrà superar la potència màxima contractada: 4A (880w), 6A (1320w) o 10A (2200w).

– S’ha de respectar els límits físics de cada unitat d’acampada. Cap objecte pot sobresortir de la mateixa unitat d’acampada.

S’ha de preveure espai suficient per a estacionar el cotxe. Hi ha un màxim d’elements permesos a instal·lar per cada unitat d’acampada (caravana/tenda + cotxe o 1 autocaravana). En el cas de necessitar més espai, s’ha de sol·licitar autorització a la recepció del càmping, que li podrà assignar més espai amb el corresponent suplement en el preu.

– En el cas d’admissió d’animals de companyia, aquests hauran de romandre sempre lligats i el client haurà de treure’ls a passejar fora del recinte del càmping per a que efectuïn les seves necessitats.

– Es recomanable utilitzar els vehicles el mínim possible i limitar la velocitat a 10 km/h. Es prohibeix fer un ús esportiu dels vehicles o pràctiques de conducció de cap classe de vehicles.

– No és permesa l’entrada a persones no allotjades al càmping. En casos excepcionals, el campista pot obtenir  autorització per rebre visites sota la seva responsabilitat per temps limitat, dipositant un document acreditatiu de la seva identitat i efectuant el pagament del preu establert per visita.

– Les hores de silenci seran des de les 23 h a les 8 h. Durant aquest horari el client evitarà tota classe de sorolls o veus i regularà els aparells sonors i d’enllumenat de manera que no causin molèsties als seus veïns. Queda prohibida la circulació de vehicles, a excepció d’emergències prèviament autoritzades.

 

OBLIGACIONS:

– Cal respectar les instal·lacions en general. Utilitzant-les adequadament i deixant-les en condicions per un nou ús, fins i tot els espais ocupats per les tendes o caravanes. Tenir cura de fer desaparèixer qualsevol moviment de terra que hagin realitzat.

– Recollir les deixalles de tot tipus en bosses tancades, dipositant-les en els recipients que existeixen a tal fi.

– Disposar d’un extintor individual contra incendis, assegurança de responsabilitat civil i en cas de les llargues estades en caravana disposar, a més a més, d’assegurança contra robatori i incendi i autorització d’ús de gas butà o propà.

 

PROHIBICIONS:

– No està permès encendre foc amb llenya o altre tipus de combustible, a excepció de cuinetes de gas o barbacoes de carbó, adoptant sempre les màximes mesures de seguretat. Per a la utilització de barbacoes s’ha de seguir les directrius del reglament sobre aquesta activitat. El seu ús estarà sempre supeditat al risc d’incendi corresponent en cada moment (en cas de dubte consultar-ho a la oficina d’atenció al client).

– No està permès estendre roba en els llocs no autoritzats o a on puguin causar molèsties als altres.

– Està prohibit deixar tendes o caravanes sense ocupants, tret expressa autorització del càmping.

 

CONSULTI EL REGLAMENT INTERN COMPLET