Medi Ambient

Què fa el càmping pel medi ambient

Estalvi d’aigua: 80% d’aixetes electròniques o temporitzades, 30% de la xarxa de reg és aigua no potable, 40% de la xarxa de wc és aigua no potable, 20% de la zona de gespa és de grama americana que té menys necessitat d’aigua. Lectures periòdiques de comptadors per detectar consums anormals.

Estalvi elèctric: Làmpades de baix consum, apagat automàtic de llums, làmpades de halogenur metàl·lic, làmpades LED (55%). Lectures periòdiques de comptadors per detectar consums anormals.

Reciclatge: Paper i cartró, vidre, envasos, piles, mobles, olis minerals, olis vegetals, làmpades, fluorescents, restes de jardineria, etc…

Productes de neteja: Productes no contaminants.

Contaminació lumínica: Apagat i/o reducció de llums a partir de les 23h. Utilització de pantalles per no il·luminar cap el cel.

Contaminació ambiental: La plantació de gespa (grama americana), de creixement lent, permet programar intervals de tall de gespa més espaiats reduint el consum de benzina i eliminar la utilització d’adobs. Revisió anual de la combustió de les calderes d’aigua calenta.

Tractaments fitosanitaris: Només es realitzen quan cal, en les zones afectades i utilitzant productes autoritzats específics pel problema. No s’utilitzen productes genèrics ni de forma sistemàtica.

Què pot fer vostè pel medi ambient

Aigua: Utilitzi tota la que necessiti però no més de la que necessiti. No acumuli aigua en bidons ni garrafes.

Estalvi elèctric: Utilització de làmpades de baix consum, apagar aparells no necessaris, tancar finestres i portes quan funcioni la calefacció o l’aire condicionat.

Reciclatge: Utilitzi els punts establerts dins del càmping per reciclar paper i cartró, vidre, envasos, piles i mobiliari de càmping. Porti el seu oli vegetal usat (de cuina) al punt de recollida al snack-bar o al supermercat. Per la resta de materials, utilitzi la deixalleria municipal.

Contaminació lumínica: Apagat i/o reducció de llums a partir de les 23h. Utilització de pantalles per no il·luminar cap el cel ni molestar a les parcel·les veïnes.

Contaminació ambiental: No aboqui aigües brutes ni productes contaminants (olis, benzina, sabó, etc.) al terra. Recicli’ls adequadament.

Tots plegats hem d’aplicar el concepte de les tres R

Reduir Reutilitzar Reciclar